525.Az

"Çay-çaya qovuşmaz sular daşmasa..." - Zemfira Məhərrəmlinin yazısı


 

"Çay-çaya qovuşmaz sular daşmasa..." - <b style="color:red">Zemfira Məhərrəmlinin yazısı </b>

Bu gün yurdumuzun, millətimizin inkişaf səviyyəsi gələcək sahiblərinin aldığı tərbiyədən çox asılıdır. Deməli, böyüməkdə olan gənc nəslin təlim və tərbiyəsinə yönəlmiş pedaqogika elmi bütün zamanlarda olduğu kimi, öz aktuallığını, zəruriliyini saxlamaqdadır. Bu bir həqiqətdir ki, nəzəriyyəni əzbərləyib elmə "baş vuranların"  bir qismi pedaqogikaya töhfə verə, yeniliklər gətirə bilmir.

Adıçəkilən elm sahəsi üzrə dinamik prosesləri hiss edən, müasir inkişaf  tendensiyalarını nəzərə almaqla vətəndaş-alim həssaslığı göstərənlər öz tədqiqatları ilə şagirdləri formalaşdıran məktəbin fəaliyyətinə, təlim-tərbiyə  işinə fayda verirlər. Belə pedaqoqlardan biri də Zəhra Bilal qızı Muradovadır. Adətən, yaradıcı ziyalılar, elm adamları barədə yazarkən öncə yaratdıqları əsərlərə görə onlara qiymət verilir, sonra isə şəxsi keyfiyyətlərindən söz açılır. Zəhra xanım haqqında danışarkən isə ilk növbədə, onun  yüksək insani xüsusiyyətləri önə keçir, buna səni onun ali şəxsiyyəti sövq edir.

Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutunun aparıcı elmi işçisi Zəhra Muradova ali pedaqoji təhsil alıb, taleyini məktəblə, şagird dünyası ilə bağladığı ilk dövrdə nə vaxtsa  pedaqoq alim kimi tanınacağını bəlkə heç düşünmürdü. Lakin aylar, illər ötdükcə onun işgüzarlığı, seçdiyi peşəyə qəlbən   bağlanması, tədris-tərbiyə prosesinə innovativ yanaşması pedaqoji fəaliyyətinin məzmununa  çevrildi. Bu şərəfli sənəti tale qisməti, alın yazısı hesab edirdi. Müəllimliyin onun üçün peşə məşğuliyyətindən daha yüksək anlamı vardı.

Çalışdığı 176 saylı məktəbdə tədris etdiyi kimya və biologiya fənləri üzrə keçdiyi açıq dərslər, valideynlərlə müzakirələr, disputlar, onun maarifçilik təşəbbüsləri  qonşu təhsil müəssisələri müəllimlərinin,  pedaqoji ictimaiyyətin diqqətini cəlb edirdi. Zəhra müəllimi  yaxşı tanıyır, ona hörmətlə yanaşırdılar. Zəhra xanımın qəzet və jurnallarda, pedaqoji dərgilərdə metodik məqalələri dərc olunurdu. Maarifimizin əvəzsiz təbliğatçısı olan "İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə", "Azərbaycan məktəbi" jurnallarında   verilmiş, şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən yazılarında təlim-tərbiyə  sahəsində təcrübəsini həmkarları ilə bölüşürdü.

Redaksiya heyətinin üzvü olduğu "Kimya və biologiya tədrisi" məcmuəsində də tez-tez çıxış edir, dəyərli elmi nəticələrə gələ bilirdi. Müəllif bu  nəticələr üzrə   məcmuənin eyni zamanda,  müəllimlərin həmin sahə üzrə pedaqoji ustalığının inkişafında mühüm rolunu əsaslandıra bilmişdi.  Məqalələrin təlimin məzmununa, proqram və dərsliklərin tərtibinə istiqamət verə biləcəyi hasil olmuşdu. Bu, təlim və tərbiyənin vahid bir proses olduğunu təsdiq etmək demək  idi.

Bu, artıq o illər idi ki, Zəhra Muradova pedaqogika  üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsini  almışdı. O, tədqiqatlara "davam" deyərək, yorulmaq bilmədən, əzmlə çalışırdı. Araşdırmalar onu yormurdu, çünki həyat dərsi keçmiş, təcrübə qazanmışdı. Metodika elminin, təlim üsullarının inkişafına töhfələr vermək, tədrisin elmi cəhətdən təşkilində müəllimlərə əməli kömək göstərmək amalına, qayəsinə çevrilmişdi. Bir qədər sonra-2014-cü ildə  "Azərbaycanda kimyanın tədrisi metodikasının inkişafı" mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək, pedaqoji elmlər doktoru alimlik dərəcəsi aldı. O, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində fəaliyyət göstərən Dissertasiya Şurasına üzv seçildi.

Tanınmış metodist alimin bu yaxınlarda bir elmi məqaləsini  oxudum. Təhsil İnstitutunun "Elmi əsərlər" məcmuəsində dərc edilmiş "Təlim prosesində Azərbaycanın təbii resurslarından istifadə edilməsi" adlı  yazıda ölkəmizin zəngin təbii sərvətləri barədə geniş məlumat verilmiş, təsnifat aparılmışdı. Mineral, energetik və bioloji resurslara aid olan təbii sərvətlər ayrı-ayrılıqda açıqlanmış, xarakterizə edilmişdi.  Qiymətli təbii resurslardan lazımınca istifadə olunmadığı, bunlardan daha səmərəli faydalanmanın ölkənin iqtisadı inkişafına təkan verəcəyi  diqqətə çatdırmışdı.

Müəllif problemin həlli yollarını da çözərək, məktəblərdə kimya, biologiya, coğrafiya və digər fənlərin tədrisinin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasını,  şagirdlərə erkən yaşlardan yurdumuzun təbii ehtiyatları, yeraltı sərvətləri, faydalı qazıntı yataqları və bu resursların istehsalı barədə bilgilər verilməsini, bununla bağlı sinifdənkənar tədbirlər keçirməyi, yeniyetmələri  iqtisadiyyatın müvafiq sahələri üzrə peşə seçməyə yönəltməyi vacib saymışdı.

Dövrün mühüm   pedaqoji  problemlərinin həllində fəal müdaxiləsi, dəyərli mülahizələri  ilə seçilən məktəbşünas  alim onu düşündürən, narahat edən məsələlərə də münasibətini bildirdi. "O  yerdə ki müəllim  nüfuzuna, ləyaqətinə azacıq da olsa, ləkə düşür, orada çox şey baş-ayaq, alt-üst olur. Həqiqət  təhrif  ediləndə  müəllim şəxsiyyəti,  nüfuzu da sarsılır. Deməli, müəllim, ilk növbədə, ədalətin, həqiqətin carçısıdır.  Bunlarsız həqiqi məktəb, həqiqi tərbiyə  və  həqiqi bilik yoxdur?" deyir Zəhra xanım.

Söhbətimizin bu yerində böyük ədib və maarifçi Nəriman Nərimanovun hələ 1924-cü ildə pedaqoji institutun ilk məzunları qarşısında müdrikcəsinə dediyi bu mülahizələri xatırladıq: "Sizin tərbiyənizdə olan Azərbaycan balaları gərək zəhmətsevər olsunlar. Sizin tərbiyənizi görən cavanlarımız gərək cəsur və dəyanətli olsunlar, yəni bir parça çörəkdən ötrü ikiüzlülük etməsinlər...qatığa qara deməsinlər".  Uzaqgörənliklə  deyilmiş  bu sözlər öz bəhrəsini vermişdi. Bu gün intellektual səviyyəsi ilə seçilən, əsl şəxsiyyət olan yüzlərlə müəllimin adını çəkə, çətin və şərəfli peşə sahiblərini nümunə göstərə bilərik.

Dünya pedaqoji fikrində təhsil sisteminin ciddi qüsurları, onu təkmilləşdirməyin  yolları barədə fərqli mülahizələr irəli sürülür. Müasir mərhələdə təhsil sahəsində  gerçəkləşdirilən köklü islahatlar, onun  sonrakı inkişaf dinamikasını müəyyənləşdirməyə istiqamətlənib. Zəhra xanım deyir ki, bu, dünyada baş verən  sosial tərəqqinin bilavasitə təhsillə bağlı olmasının göstəricisidir.

Yer üzünün tərəqqi prosesi ölkəmizin təhsilində də müəyyən iz buraxmışdır. Ölkədə gedən sosial, mədəni   və texnoloji inkişaf  qlobal düşüncə tərzini önə çıxarır. Artıq təlim prosesi şagirdlərin ayrı-ayrı fənlər üzrə verilən bilik və bacarıqlarının  passiv istehlakçısı deyil,  əksinə, ətraf  aləmin dərk edilməsinə yaradıcı təfəkkürlə münasibət bəsləyən subyektlər kimi formalaşmasını təmin edəndir. Bunun üçün təhsil prosesində öyrənilən fənlər  və onların əhatə etdiyi mövzular əlaqəli-interaktiv tədris olunmalıdır.

Zəhra Muradovanın gənc nəslin mənəvi tərbiyəsindən, milli-mənəvi dəyərlərimizdən yazmağa haqqı var. O, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə, ünsiyyət mədəniyyətinə malik olan, səmimi, mehriban, xeyirxah, ictimaiyyətin dəyər verdiyi  bir şəxsdir. Ətrafında olanlar onun bilgilərindən, dəyərli söhbətlərindən  maariflənmək enerjisi alırlar. Bir şəxsiyyət kimi bitkindir, tamdır, ləyaqətli Azərbaycan qadınıdır. Nümunə ola biləcək  ana, araşdırmaçı, yaradıcı  insandır.  Mənim  tanıdığım Zəhra xanım ziyalılıq dəyəri ilə əsl insan etalonudur.

Fənlərarası əlaqə bu gün pedaqogikanın, fənn metodikalarının əsas tədqiqat obyekti olaraq aktuallıq kəsb edir. Bu problemin mütəfəkkirləri, pedaqoqları, metodistləri  tarixən düşündürdüyünü xatırlayanda müsahibim bu barədə maraqlı fikir və ideyalardan söz açdı. Dedi ki, dahi  Nizami Gəncəviyə  görə, nəcib və dərrakəli, mərd və güclü şəxs yalnız əlverişli mühitdə yetişə, elm və sənəti mükəmməl öyrənməklə kamilləşə bilər ("Sirlər xəzinəsi"). Təbiət hadisələri arasındakı təbii əlaqələri şagirdlərə öyrətməyi məsləhət görən böyük çex pedaqoqu Y.A.Komenski isə "Əlaqəli olan hər şeyi  hər yerdə birlikdə götürmək lazımdır" deyirdi.

Gözəl, səlis nitqə, əsl pedaqoqlar, ustad müəllimlər kimi fikrini təmkinlə, aydın ifadə etmək bacarığına  malikdir  Zəhra xanım. Fənlərarası əlaqənin yaradılması təhsil alanlara diktə edir ki, insan yalnız bir fənni mükəmməl  qavrayıb mənimsəməklə yetkinləşə, inkişaf edə bilməz. O, unudulmaz şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin bu poetik misraları  ilə  fikrini daha rəvan, duyğulu  ifadə  etdi:

Çay-çaya qovuşmaz sular daşmasa,
Ulduzun ulduzla ünsiyyəti var.
Göydə buludlar da qoşalaşmasa,
Nə ildırım çaxar, nə yağış yağar.

Hər kəsi öz dilində danışdıra bilmək elə bu imiş, sən demə! Çevrəsindəkilərin  onu niyə  belə  çox sevdiyini, gözəl insan, sevimli müəllim, ağıllı həmsöhbət  kimi qəbul etdiyinin  indi daha çox  fərqindəydim...

 

30.07.2020    çap et  çap et